Przeciwdziałanie narkomanii

Dopalacze i inne narkotyki – a przeciwdziałanie narkomanii w szkole” – to temat szkolenia prowadzonego w dniu 24 marca przez psychologa i policjanta ze Studia Profilaktyki Społecznej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: – podstawowe wiadomości na temat używania dopalaczy i innych środków odurzających, – przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych, – sygnały ostrzegawcze, zauważalne oznaki używania narkotyków przez młodzież, – rola i zadania szkoły na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, – procedury postępowania nauczycieli w przypadku ujawnienia ucznia, którego zachowanie wskazuje na użycie środka odurzającego, – informator – gdzie szukać pomocy. Realizatorzy szkolenia omawiany materiał łączyli z prezentacją atrap i tablic ilustrujących najczęściej używanych dopalaczy i narkotyków. Nauczyciele otrzymali tematyczne materiały przydatne do prowadzenia zajęć z młodzieżą oraz na spotkania edukacyjne z rodzicami. Koszt szkolenia oraz zakup ulotek o dopalaczach i poradnika „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” sfinansowano z funduszy na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Stanisława Gołaszewska Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »