Program przydomowych oczyszczalni ścieków

Przy ubieganiu się o dofinansowanie należy spełnić poniższe warunki:

  1. Inwestycja musi być realizowana na nieruchomości położonej na terenie województwa mazowieckiego;
  2. Nieruchomość nie może być położona na obszarze aglomeracji ujętej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, bądź na obszarze, na którym przewiduje się budowę zbiorczych sieci kanalizacyjnych;
  3. Do budowy będą wykorzystane wyłącznie urządzenia nowe posiadające aprobatę techniczną stosowaną według obowiązujących przepisów prawa budowlanego;
  4. Wykonanie inwestycji będzie zlecone specjalistycznej firmie lub zostanie wykonana we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej;
  5. Dotacja zostanie zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym na WFOŚiGW w Warszawie.

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Więcej informacji na stronie http://www.wfosigw.pl/strony/pokaz/Nabory-wnioskow-w-ramach-programow

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »