ZAWIADOMIENIE

Dnia 28 grudnia br. (tj. piątek) o godz. 900 w budynku GOK w Krasnosielcu odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Informacje Przewodniczących komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
– uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc,
– wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenie stawki takiej opłaty,
– terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,
– wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– ustalenia poszczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy,
– ustalenia górnych opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
– zatwierdzenia planów pracy komisji stałych,
– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc
na lata 2012-2027,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2013-2027,
– uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2013 r.
8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »