ZAWIADOMIENIE

Dnia 21 marca br. (tj. poniedziałek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Informacje Przewodniczących komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zarządzenia wyborów w sołectwie Wólka Rakowska
– nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki w 2017 roku
– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc
– określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Krasnosielc oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
– Przyjęcia Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Krasnosielc
– uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Krasnosielc za wysokie
wyniki w nauce, osiągnięcia w zakresie kultury i sportu dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum”
– uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krasnosielc na lata 2016 – 2018
– przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnosielc lata 2016-2020
– sprawie zmiany uchwały Nr XXXI /167/2013 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27
września 2013 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej.
– udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mazowieckiego
– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc
na lata 2016-2027,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2016 r.
8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »