Zawiadomienie o terminie XXIV Sesji Rady Gminy Krasnosielc

.

Dnia 6 lipca br. (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Sprawdzenie obecności .

 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.

 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

 7. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.

 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc za 2020 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnosielc wotum zaufania.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2020 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2020 r.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2021 r.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021 – 2027.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnosielc na rok szkolny 2021/2022

 15. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy rady gminy na II półrocze 2021 r.

 16. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »