Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc za 2020 rok.  

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Krasnosielc przedstawia Radzie Gminy Krasnosielc Raport o stanie Gminy Krasnosielc za rok 2020 .
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Krasnosielc.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której przewidziana jest debata nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc odbędzie się w dniu 06 lipca 2021 r. o godzinie 9:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 05 lipca 2021 r. do godz. 13:00, pokój nr 16 w Urzędzie Gminy Krasnosielc.

Raport o stanie Gminy Krasnosielc za 2020 r. zamieszczony jest na stronie BIP ugkrasnosielc-bip.pl
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w biurze obsługi Rady w Urzędzie Gminy, pokój nr 16.

WÓJT

/-/ Paweł Ruszczyński

Formularz głoszenia udziału w debacie

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »