Zawiadomienie o terminie III Sesji Rady Gminy Krasnosielc

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE III SESJI RADY GMINY KRASNOSIELC

 

 

  Dnia 27 czerwca br. (tj. czwartek) o godz. 10:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w  Krasnosielcu odbędzie się III Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności .
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie i przegłosowanie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
 5. Zatwierdzenie protokołu z obrad I sesji.
 6. Zatwierdzenie protokołu z obrad II sesji.
 7. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
 8. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Krasnosielc za 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krasnosielc wotum zaufania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2024 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2024 – 2030.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/292/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc w roku 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy rady gminy na II półrocze 2024 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Krasnosielc na lata 2024 – 2030.
 20. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
 21. Zamknięcie obrad.    

                                                                                          

 

        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                        /-/

       Ewa Grabowska

 

 

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »