Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu

GMINNA KOMISJA  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

 w  KRASNOSIELCU

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2012 r. poz. 1356/. Zgodnie z wymienionym aktem prawnym Komisja  została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Krasnosielc  nr 28/2011 r.  z dnia 08 września 2011 r. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 24/2013 r. z dnia 30 sierpnia 2013 r.  wprowadzono  zmianę w składzie osobowym Komisji.

Skład Komisji:

Bielawski Tomasz – przewodniczący

Członkowie:

Brzostek Henryk

Chełchowski Grzegorz

Dudek  Barbara

Jastrzębska Ewa

Kurzac  Irena

W skład Komisji wchodzą osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody i specjalności niezbędne do skutecznego i kompleksowego zajmowania się szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym także interwencją i pomocą rodzinom, w których dochodzi do przemocy. Komisja jest powołana w celu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności:

1. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

2. udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych,

4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

5. podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6.  współdziałania z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, podejmowaniu działań zmierzających do objęcia leczenia i rehabilitacją osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Komisja prowadzi czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2012 r. poz. 1356/  tj.:

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu podejmuje następujące działania:

 • rozpatruje wnioski o skierowanie na obowiązkowe leczenie odwykowe nadużywających alkohol
 • prowadzi rozmowy doradcze i motywujące do leczenia odwykowegokieruje na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
 • finansuje koszty wydawania opinii biegłego
 • zleca policji lub OPS przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • zatwierdza dokumentację do postępowania sądowego w sprawie obowiązkowego leczenia odwykowego
 • opiniuje wnioski o wydawanie  zezwoleń na prowadzenie sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności z Uchwałami Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania
 • prowadzi kontrolę przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie gminy
 • podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów określonych w  Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • składa do policji wnioski o wszczęcie postępowania dowodowego dotyczącego łamania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
 • współpracuje z Radą Gminy w zakresie  realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i RPA
 • opiniuje wnioski na dofinansowanie konkretnych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy
 • współuczestniczy w przygotowaniu  projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  oraz  uczestniczy  w  ich realizacji
 • członkowie komisji uczestniczą w organizowanych  posiedzeniach i szkoleniach

 

Komisja zbiera się na  posiedzeniach  raz w miesiącu (w środę po 20 dniu każdego miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia).

Posiedzenia Komisji odbywają się w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  – GOK (wejście od strony parku) tel: 29 7175274

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »