Walory przyrodniczo – krajobrazowe

Rezerwat „Zwierzyniec”

Lasy na terenie, których położony jest rezerwat “Zwierzyniec” objęte są ochroną od ponad 100 lat. Pierwszymi, którzy zauważyli wybitne walory przyrodnicze tych ziem i zaczęli je chronić byli poprzedni właściciele – rodzina Krasińskich. W 1944 roku obiekt ten został upaństwowiony w ramach dekretu o reformie rolnej. Nie zmieniło to jednak podejścia co do wartości i roli jaką spełniał ten teren i nadal objęty był on szczególną opieką.

Rezerwat „Zwierzyniec” utworzono na mocy Zarządzenia Nr 131 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25.IX.1964 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru mieszanego świeżego, naturalnego pochodzenia, charakterystycznego dla dawnej Puszczy Kurpiowskiej.
W świetle tych faktów rezerwat “Zwierzyniec” jest jednym z najdłużej chronionych obiektów tego typu w Polsce, a ponad 200-letnie sosny, świerki i dęby rosnące w tym miejscu stanowią żywe świadectwo minionych pokoleń.

Ogólna powierzchnia całego rezerwatu wynosi 40,52 ha. Całość otoczona jest lasami administrowanymi przez Nadleśnictwo Parciaki. Ze względu na podział przyrodniczo – leśny rezerwat usytuowany jest w IV Krainie Mazowiecko – Podlaskiej, na równinie Kurpiowskiej. Teren ten charakteryzują utwory sandrowe i piaszczyste tereny. Obszar rezerwatu „Zwierzyniec” położony jest na skraju południowej granicy borealnego zasięgu świerka.

Od zwartego zasięgu występowania tego gatunku oddalony jest on o kilkadziesiąt kilometrów i tworzy typowe stanowisko „wyspowe”, których wiele jest przy krańcu zasięgu świerka.
Jest to jeden z dodatkowych walorów rezerwatu.

W roślinności rezerwatu zdecydowanie dominują zbiorowiska leśne. Zespoły nieleśne występują fragmentarycznie na przydrożach i skarpach rowów. W drzewostanach rezerwatu, głównymi gatunkami lasotwórczymi jest sosna i świerk. Tendencję wzrastającą wykazuje dąb oraz grab – drzewa budujące drzewostany borów mieszanych. Drzewostany olszyn zajmujące dolinę okresowego cieku przebiegającego przez środek rezerwatu, zbudowane głównie z olszy czarnej zachowały swój pierwotny charakter.

Fauna w rezerwacie jest niezbyt bogata, jednak można tu spotkać jelenie, sarny, dziki, lisy, a także borsuki i kuny. Z ciekawszych gatunków ptaków stałym bywalcem jest tu bocian czarny.

Do rezerwatu wiedzie ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Z lasem za pan brat”.

Zapraszamy do galerii

Zachęcamy również do obejrzenia malowniczych zakątków Gminy Krasnosielc na stronie http://www.jozwiak.pl

Rzeka Orzyc

Rajem dla wędkarzy może okazać się rzeka Orzyc. Dominują w niej okonie, szczupaki, klenie, płocie oraz ukleje. Na starorzeczach spotykane są liny i karasie. Rzeka Orzyc to również doskonały szlak dla spływów kajakowych. Miejsca, przez które płynie nieuregulowana, jak choćby tereny wokół wsi Sulicha, są naprawdę zachwycające. Dodatkową atrakcją są siedliska żurawi, czajek i dzikich kaczek, a w okolicach Podosia łabędzi i zimorodków.

Facebook

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »