Informacja o poziomach 2017r

Krasnosielc, dn. 06.04.2018r.

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Krasnosielc informuje, że odbierane z terenu Gminy Krasnosielc przez firmę MPK Pure Home Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Ostrołęce zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych są zagospodarowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie – instalacja MBP Wola Pawłowska k/Ciechanowa.

Osiągnięty przez Gminę Krasnosielc poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017r. – 12,72 %.

Osiągnięty przez Gminę Krasnosielc poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017r. – 40,12 %.

Osiągnięty przez Gminę Krasnosielc poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 2017r. – 126,67 %.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »