Załatwiaj sprawy urzędowe Online nie wychodząc z domu

Urząd Gminy w Krasnosielcu informuje, iż kontakt elektroniczny z Urzędem jest możliwy za pośrednictwem dwóch dedykowanych kanałów komunikacyjnych:

– Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępną na platformie ePUAP

– eUrząd dostępny na platformie wrotamazowsza.pl

Złożenie do Urzędu dokumentu (podania, wniosku, skargi) w postaci dokumentu elektronicznego za ich pośrednictwem możliwe jest przy użyciu specjalnie do tego celu przygotowanych formularzy.

 

 

Przy pomocy skrzynki podawczej ePUAP załatwisz min. sprawy w zakresie:

 

 

Gmina Krasnosielc brała udział w projektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego „Elektroniczna Administracja” oraz „Bazy Wiedzy” dofinanowanych ze środków UE w ramach których ponad 300 urzędów gmin i starostw powiatowych z terenu naszego województwa otrzymało niezbędne narzędzia informatyczne (sprzęt oraz oprogramowanie) aby w jednolity i efektywny sposób realizować swoje zadania, w tym także w zakresie umożliwienia mieszkańcom załatwiania spraw drogą elektroniczną poprzez wrotamazowsza.pl

Obydwa wymienione powyżej kanały komunikacyjne w sposób automatyczny generują tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentów elektronicznych (UPO), które poświadczają fakt złożenia dokumentu w Urzędzie, zgodnie z warunkami określonymi w ww. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

Przypominamy, iż korzystanie z platformy eUrząd i platformy ePUAP, w zakresie dotyczącym możliwości załatwienia drogą elektroniczną wszystkich udostępnionych na tych platformach usług, jest możliwe tylko dla tych interesantów, którzy posiadają: tzw. profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), wywołujący skutki prawne określone ustawą.

Wystarczającym jest podpisanie wypełnionego formularza na ww platformach profilem zaufanym EPUAP.

Podkreślić w tym miejscu należy, że zgodnie z ustawą jedynie dokumenty podpisane jednym z dwóch wspomnianych powyżej narzędzi dają gwarancję właściwego uwierzytelnienia składającego dokument Interesanta (jest to równoważne złożeniu osobiście podpisu odręcznego) i tylko tak podpisane dokumenty mogą być podstawą wszczęcia procedury administracyjnej, której wynikiem może być np. wydanie decyzji administracyjnej.

Przydatne informacje:

Portal e-Urząd – http://www.wrotamazowsza.pl/

Portal ePUAP – https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

Pismo do Urzędu Gminy przy użyciu platformy ePUAP moża skierować poprzez skorzystanie z formularza elektronicznego pod nazwą „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (LINK).

 

Możliwe jest również dostarczenie dokumentów w formie elektronicznej bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy w Regiminie mieszczącego się w budynku Urzędu, Krasnosielc Rynek 44

Dopuszczalne rodzaje nośników danych na których mogą znajdować się dokumenty w formie elektronicznej:

  • Przenośna pamięć masowa (Pendrive, Flash Drive) USB 2.0 lub 3.0;
  • Płyta CD-R;
  • Płyta DVD.

UWAGA: Przed odczytaniem dokumenty lub nośniki sprawdzane są przy użyciu oprogramowania antywirusowego. Jeśli w rezultacie sprawdzenia okaże się, że dokumenty lub nośnik zawierają niebezpieczne lub złośliwe oprogramowanie (np. wirusy) składane dokumenty nie będą mogły być rozpatrzone.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1766), dokumenty w formie elektronicznej składane w Urzędzie powinny odpowiadać poniższym formatom plików:

  • ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF – pliki zawierające tekst
  • XLS, XLSX, ODS – pliki arkuszy kalkulacyjnych
  • GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG – pliki obrazów, grafik, fotografii
  • XML – pliki definiujące elementy informacji i wzajemne powiązania pomiędzy nimi
  • ZIP, TAR, RAR, GZ (GZIP) – pliki skompresowane
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 15 MB  (megabajtów)
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do przekazywania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »