Gmina Krasnosielc zajmuje obszar

Gmina Krasnosielc graniczy z gminami: Płoniawy – Bramura i Sypniewo (pow. makowski), Baranowo i Olszewo – Borki (pow. ostrołęcki) oraz Jednorożec (pow. przasnyski), a jej sieć osadnicza składa się z 35 miejscowości skupionych w 31 sołectwach. Głównym ośrodkiem tej sieci jest ponad 600-letni Krasnosielc, liczący ok. 1300 mieszkańców. Gmina Krasnosielc to gmina typowo rolnicza. Użytki rolne stanowią ok. 65% jej powierzchni (ok. 10860 ha), a około 70% mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Lasy zajmują ok. 30% obszaru gminy (ok. 4 930 ha) i koncentrują się w zachodniej części gminy w postaci zwartych kompleksów. Mimo rolniczego charakteru gminy nie brak tu miejsc atrakcyjnych dla turystów. Należy do nich niewątpliwie rezerwat zwierzyniec wydzielony między Łazami a Bobinem, a także pięknie położone tereny, przez które płynie nieregulowana na tym odcinku rzeka Orzyc. Tam właśnie istniej możliwość zakupu gruntu na działki rekreacyjne. Chociaż rzeka Orzyc na odcinku Drążdżewo – Krasnosielc ma dwa urządzenia piętrzące wodę, nadaje się do wypraw kajakowych szlakiem potyczek powstańczych 1863 r., począwszy od Drążdżewa poprzez Raki – Krasnosielc – Podoś – Maków Maz. Dodatkową atrakcją tego spływu mogą być siedliska czajek i dzikich kaczek a w okolicach Podosia nawet łabędzi i zimorodków. Ziemia Krasnosielca obfituje też w wiele wartych obejrzenia zabytków. Do najważniejszych z nich należą: – zespół kościoła parafialnego pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu, wybudowany staraniem Kazimierza Krasińskiego w XVIII w., – kaplica grobowa rodziny Olszewskich z roku 1890 na cmentarzu grzebalnym, – kapliczka nad rzeką Orzyc w Krasnosielcu wystawiona w miejscu dawnego kościoła oraz cmentarza, – synagoga żydowska wymieniana w dokumentach z 1883 r. – kapliczka z 1831 r. na skrzyżowaniu dróg w Drążdżewie, wybudowana na ubłaganie o uwolnienie od plagi cholery, – spichlerz podworski w Drążdżewie który jest obecnie własnością prywatną. RYS HISTORYCZNY KRASNOSIELCA Pierwsza wzmianka źródłowa o Sielcu (dawna nazwa Krasnosielc) pochodzi z roku 1386 i dotyczy erygowania parafii we wsi będącej własnością Pawła z Radzanowa, chorążego warszawskiego. W akcie tym oprócz Sielca wymieniane są wsie: Dranzewo, Pienice i dwie wsie pod wspólną nazwą Trloga. Jednakże osadnictwo na tym terenie musiało być wcześniej, o czym świadczą wykopaliska m.in. w okolicach Drążdżewa. Przez Sielc przebiegał szlak wiodący z Warszawy do Królewca zwany już w 1351 r. „Starą drogą wojenną”, który miał nie tylko znaczenie wojenne ale i handlowe. Na początku XV w. szlachta z okolic Sielca zasiedlała ziemie w okolicach Kolna. W 1567 r. Sielc należał do Elżbiety Ciemiewskiej, kasztelanki wyszogrodzkiej i zamieszkiwało go 300 osób, a pobór danin brany był z 26 włók, 2 gorzelni, 4 karczem, 1 młyna i 3 kowali. W roku 1824 Krasnosielc otrzymał prawa miejskie. Herbem miasta (również obecnie) był jeleń w biegu, a nad nim półksiężyc. Jeleń i księżyc są złote, tło czerwone. Otrzymanie praw miejskich wpłynęło korzystnie na rozwój Krasnosielca, który swą egzystencję opierał na przemyśle włókienniczym. W 1860 r. Krasiński uruchomił nawet fabrykę sukna, w której pracowały 34 osoby. W 1824 r. w mieście było 7 zdunów i garncarzy, 13 krawców, a także stolarze, kowale, młynarze, szewcy i kuśnierze – łącznie 56 rzemieślników zorganizowanych w cechach. W roku 1827 było w Krasnosielcu 620 mieszkańców zajmujących 53 domy, w 1860 było już 72 domy (w tym 1 murowany) i 997 mieszkańców, a w 1883 r. w 108 domach mieszkało 1720 osób. Ludność Krasnosielca nie była jednolita. Mieszkały tu rodziny polskie, żydowskie i niemieckie. W roku 1860 na 997 mieszkańców 623 żydów. W roku 1883 Żydzi mieli tu swoją synagogę, a z czasem utworzyli własną gminę żydowską. To właśnie z Krasnosielca wywodzi się słynna rodzina Warnerów twórców i właścicieli słynnej na całym świecie wytwórni filmowej Warner Bros. W roku 1869 Krasnosielc utracił prawa miejskie, podobno za udział jego mieszkańców w powstaniu styczniowym. Praw tych nie odzyskał do tej pory. W roku 1939 w Krasnosielcu mieszkało 3860 osób. W wyniku działań wojennych liczba ta zmniejszyła się do 1820 w 1945 roku, a liczba domów zmalała o 33%. Po drugiej wojnie światowej Krasnosielc był siedzibą władz powiatowych ze względu na duże znaczenie pobliskiego miasta Makowa Mazowieckiego. Pozostałe miejscowości kryją również wiele ciekawostek historycznych, czego potwierdzeniem są różne znaleziska archeologiczne oraz wiele ludowych podań, które wato poznać. Od wieków mieszały się tu zwyczaje szlachty mazowieckiej i prostego ludu kurpiowskiego. Drążdżewskie łąki wspominał w swych listach Zygmunt Krasiński – wielki poeta romantyczny, ponieważ Krasnosielc i okolice przez wiele lat stanowiły prywatną własność rodziny Krasińskich. W pobliżu Krasnosielca rozgrywało się wiele historycznych wydarzeń, m.in. potyczki mieszkańców z wojskami rosyjskimi w okresie powstania styczniowego, a w folwarku nieopodal Krasnosielca przebywała przez pewien czas Maria Skłodowska – Curie. W gminie Krasnosielc można odpocząć od zgiełku i pędu miejskiego życia, pooddychać zapachem sosnowych lasów zwanych do dziś „krasiniakami” w których nie brakuje jagód, grzybów i dzikiej zwierzyny, lub podziwiać krajobrazy nie uregulowanej w wielu miejscach rzeki Orzyc. Warto się zainteresować gminą Krasnosielc jako terenem dziewiczym, nie skażonym przez przemysł, z atrakcyjnymi terenami rekreacyjnymi i pod inwestycje.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »