Promocja Integracji Społecznej

Złożone do realizacji działania kierowane są do beneficjentów OPS, którzy są osobami długotrwale bezrobotnymi i w sposób samodzielny nie są w stanie rozwiązać swoich problemów jednak wyrażają chęć współpracy i podjęcia odpowiednich działań w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej. Planuje się, iż wsparciem przewidzianym w projekcie objętych zostanie 7 osób z terenu gminy Krasnosielc, które są klientami pomocy społecznej, nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Zakłada się, że będą to osoby w wieku 25-55lat, zagrożone wykluczeniem społecznym.
Rekrutacja do projektu jest zgodna z zasadą równych szans, w tym z zasadą równości płci, albowiem zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych beneficjentów.
Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie odbywać się będzie poprzez:
• Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego
• Indywidualne konsultacje przeprowadzone przez pracownika socjalnego – wywiad pogłębiony.
Kierownik OPS oraz koordynator projektu wydadzą opinię kwalifikującą daną osobę (maksymalnie 7 osób) do udziału w projekcie na podstawie opinii pracowników socjalnych i ankiety kwalifikacyjnej do projektu.
Projekt zakłada udzielenie kompleksowego i zintegrowanego programu wsparcia dla osób korzystających z pomocy społecznej, które są osobami nie pracującymi, w wieku aktywności zawodowej. W jego ramach zaplanowano zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, których realizacja zajmą się pracownicy socjalni. Narzędziem pracy socjalnej będzie kontrakt socjalny. Proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy, zapewniający wszystkim uczestnikom diagnozę potencjału zawodowego poprzez doradztwo psychologiczne i zawodowe ułatwiające wybór odpowiedniego kierunku przeszkolenia, możliwość odbycia szkoleń zawodowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami każdego uczestnika projektu. Udział w intensywnym szkoleniu wyposaży uczestników wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego poszukiwania pracy oraz zwiększy kwalifikacje zawodowe , które pozwolą na ponowne wejście na rynek pracy.

Wszystkie działania podejmowane w ramach opisanego wsparcia przygotują beneficjentów projektu do wejścia na rynek pracy. Wdrożenie projektu przyczyni się do integracji społeczno-zawodowej osób objętych jego działaniami.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »