Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych. Grupę docelową stanowią: – gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach sytemu pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, – osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, – dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, – rodziny zastępcze. Gmina zapewni beneficjentom ostatecznym rozwój kluczowych kompetencji poprzez zrealizowanie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej. Poprzez zapewnienie dostępu do sieci mamy na celu uświadomienie odbiorcom, że Internet stwarza możliwości samorozwoju. Uczestnictwo w projekcie daje im szansę na zdobycie nowych umiejętności, które będą miały wpływ na poprawę sytuacji materialnej i społecznej. Dostęp do sieci stworzy uczestnikom szereg innych możliwości, np. rozwijanie własnych zainteresowań, dostęp do informacji, a osobom niepełnosprawnym zapewni ułatwiony kontakt ze światem. Planowana wartość projektu wynosi prawie 795 tys. zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 675,5 – tys. zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »