Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 18 ust. 2d ustawy z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Krasnosielc. I.WYMAGANIA

 1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
 2. co najmniej średnie wykształcenie,
 3. biegła znajomość obsługi komputera,
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy (rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała ponad 3 miesiące – nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat)
 6. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Krasnosielc

II. HARMONOGRAM ZADAŃ

 1. 05 stycznia -25 lutego 2011 r. – szkolenie rachmistrzów
  – czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończonego egzaminem. W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu.
 2. 1-17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy
 3. 06-07 kwietnia 2011r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
 4. 15 – 16 kwietnia 2011r. spis osób bezdomnych
 5. 1kwietnia-30 czerwca 2011 r. spis ludności i mieszkań

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy). Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według odrębnych zasad. Ważna informacja!
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy Krasnosielc jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej. III.TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20 grudnia 2010 r. IV.WYMAGANE DOKUMENTY

 1. pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres zamieszkania,
  – telefon, adres e-mail,
  – data urodzenia,
  – miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy,
  – w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty,
  – w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
 2. dokument poświadczający wykształcenie,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. oochronie danych osobowych.

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego. V.MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Urząd Gminy Krasnosielc Ul. Rynek 40, pokój nr 13 Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011".
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja dodatkowa!
Na podstawie informacji GUS liczba rachmistrzów przewidywanych do zatrudnienia w naszej gminie wynosi 3. Krasnosielc 06.12.2010 r. WÓJT GMINY KRASNOSIELC Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »