Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielc

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Z przyjemnością informuję, że gmina przystępuje do realizacji nowego projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Krasnosielc” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 100 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach zamieszkałych na terenie gminy Krasnosielc. Uczestnikami projektu mogą być:
– osoby (gospodarstwa domowe) korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
– osoby korzystające ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (szkolnych),
– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
– rodziny zastępcze.
Wsparcie w ramach projektu obejmie zakup 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz zakup usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych. W ramach projektu przewidziano także szkolenia dla osób objętych wsparciem z zakresu obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej.
Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie internetowej www.gminakrasnosielc.pl i www.krasnosielc.bipst.pl oraz w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu. Wszelkie inne informacje można uzyskać pod nr tel. 29 71-400-47.

Nabór uczestników będzie trwał od 15 lutego do 8 marca 2011 r.

Wójt Gminy Krasnosielc
/-/ Paweł RuszczyńskiRegulamin rekrutacji
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »