Zarządzenie Nr 7 /2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 11,art.13, art.15, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 )oraz uchwały Nr XXVI/111/04 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Krasnosielc z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krasnosielc w 2011 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia .
§ 2. 1. W celu opiniowania ofert na realizację zadania wymienionego w § 1 powołuje się Komisję konkursową w składzie: 1) Grażyna Rogala 2) Agnieszka Pokora 3) Tomasz Płocharczyk 4) Stanisława Gołaszewska 5) Teresa Wierzbicka 2. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym 3. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie złożonych ofert na ogłoszony otwarty konkurs ofert oraz przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji wyboru oferty(ofert) 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs. § 3 Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie w BIP, na tablicy ogłoszeń UG Krasnosielc oraz na stronie internetowej www.gminakrasnosielc.pl § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »