Załóż firmę z funduszy unijnych

samozatrudnienia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Krok 1. Informacja Odnalezienie na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.eu informacji dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz kontakt z wybraną placówką. Krok 2. Rekrutacja

  1. Rekrutacja formalna: wypełnienienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej instytucji realizującej zadania w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz na dostarczeniu dokumentów wymaganych przez w/w instytucję.
  2. Rekrutacja merytoryczna – rozmowa kwalifikacyjna.

Krok 3. Szkolenie Szkoleniu będzie obejmowało podstawowe zagadnienia merytoryczne istotne dla przyszłego właściciela firmy oraz zajęcia, które przygotują uczestnika szkolenia do samodzielnego sporządzenia Biznes Planu oraz wypełnienia Wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji. Krok 4. Złożenie dokumentów o dofinansowanie (m.in. Biznes Plany, Wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji). Krok 5. Ocena złożonych dokumentów przez uczestników Programu Krok 6. Podpisanie umowy o dofinansowanie Przyznanie dofinansowania i podpisanie Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości z uczestnikami, którzy przygotowali najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty. Uczestnik Programu, który otrzymał dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" będzie musiał m. in. prowadzić działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »