Ogłoszenie konkursu dla małych przedsiębiorstw

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, nadofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nrRPOWM/1.5/2/2011, przeznaczona jestkwota:

5 000 000 EUR

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: małe przedsiębiorstwa.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnymna stronie internetowej: www.mazowia.eu
Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu MEWA od 17 października 2011 r. do 2 listopada 2011 r., do godz. 24.00 , wersję papierową wysłanego wniosku odofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do 9 listopada 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.
Ostateczny termin wysłania elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie upływa z dniem
2 listopada 2011 r. o godz. 24.00, natomiast dostarczenia wersji papierowej z dniem 9 listopada 2011 r. ogodz. 16.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej: www.mazowia.eu
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w siedzibie MJWPU (ul.Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa)
oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu
Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym MJWPU:
Infolinia: 22542 22 73, 22542 22 77; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »