Z A W I A D O M I E N I E

Dnia 28 listopada br. ( tj. poniedziałek ) o godz. 1200 w budynku GOK w Krasnosielcu odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
  5. Pytania i interpelacje Radnych.
  6. Informacje Przewodniczących komisji.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc – zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012 na obszarze gminy Krasnosielc – ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012r. – wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Krasnosielc wykonania zadania publicznego polegającego na zaopatrzeniu mieszkańców wsi Zawady Dworskie, Zawady Huta oraz Gołoniwy w wodę do celów socjalno – bytowych i przeciwpożarowych z krasnosielckiej sieci wodociągowej – zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2011 – 2027 – wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011r. 8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych. 9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne. 10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »