Podsumowanie roku 2011

Inwestycje drogowe Wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg emulsją asfaltową we wsiach: Ruzieck, Nowy Sielc, Pienice, Grądy i Krasnosielc Leśny. Łączna wartość robót wyniosła 939.452 zł. Na modernizację odcinka drogi we wsi Ruzieck gmina otrzymała dotację w kwocie 58.000 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zakończono budowę "małego wodociągu" Zrealizowano II etap budowy sieci wodociągowej we wsiach: Krasnosielc, Krasnosielc Leśny, Nowy Sielc, Wymysły, Pienice i Wola Włościańska o łącznej długości 18 km. Wykonano 133 przyłącza projektowane i 27 dodatkowych. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Koszt budowy wodociągu wyniósł 1099726,56 zł, a wysokość wsparcia to 552726,17 zł.

Wsparcie dla straży W ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim OSP 2011 r. zakupiono średni samochód strażacki dla OSP w Drążdżewie, którego koszt wyniósł 126360,00zł. Kwota dotacji: 50.000,00 zł.
Z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. oraz ze środków MSWiA zakupiono 15 par obuwia specjalistycznego WZ 428 dla strażaków. Całkowita wartość zakupu: 5346,00 zł, środki pozyskane na ten cel: 2 000,00 FP PZU S.A., 1800,00 MSWiA.
W lipcu br. otrzymaliśmy informację o przyznaniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji w wysokości 37 504,40 zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w Amelinie, Drążdżewie, Krasnosielcu, Przytułach i Woli Włościańskiej. W ramach zadania zakupiono dla w/w jednostek: zestaw ratownictwa drogowego, ubrania specjalne, motopompę, agregat prądotwórczy, aparaty powietrzne i węże tłoczne. Całkowita wartość zadania: 75 008,84 zł.
W ramach wsparcia z MSWiA dla 10 jednostek OSP zakupiono: mundury wyjściowe, czapki rogatywki, ubrania koszarowe, hełmy, węże tłoczne, rękawice specjalne, pasy oraz buty skórzane. Wartość zakupów wyniosła ok. 30 tys. zł, a dotacja ok. 10 tys. zł.
Z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej pozyskano średni samochód pożarniczy marki MAN, który został przekazany OSP Krasnosielc. Koszt wozu w wysokości 130 tys. zł gmina pokryła ze środków własnych. Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu nieodpłatnie pozyskano samochód lekki Volkswagen T-4, który trafił w posiadanie jednostki OSP Raki. Taki sam pojazd otrzymała jednostka z Chłopiej Łąki w ramach przesunięcia z OSP Krasnosielc.

Infrastruktura edukacyjna Dobiegła końca budowa stołówki przy Zespole Szkół przy ul. Ogrodowej w Krasnosielcu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Budynek został połączony funkcjonalnie i bryłowo z istniejącym budynkiem szkoły. Na parterze zlokalizowano stołówkę wraz z zapleczem kuchennym, na piętrze natomiast znajdują się 3 sale lekcyjne, korytarz przeznaczony na miejsce wypoczynku dla najmłodszych uczniów oraz sanitariaty. Aby zapewnić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym została w nim zainstalowana winda, która umożliwi dotarcie na parter i piętro budynku oraz wybudowano podjazd dla wózków inwalidzkich.
Do niedawna posiłki do Zespołu Szkół były dostarczane z pobliskiego przedszkola. W szkole brakowało kuchni, a uczniowie stołowali się w sali lekcyjnej zaadoptowanej na stołówkę. Pomieszczenie to nie spełniało jednak wymogów sanitarnych. W chwili obecnej gmina może poszczycić się stołówką z profesjonalnym wyposażeniem, spełniającą wszelkie określone prawem normy. Będzie w niej wydawanych około 600 posiłków dziennie. Koszt całkowity projektu: 1 455 573,40 zł, kwota dotacji: 1 191 065, 18 zł.
Stare i mało przyjazne dzieciom przyszkolne place zabaw zmieniły się w kolorowe i bezpieczne. Place naszych gminnych szkół podstawowych (w Amelinie, Drążdżewie i Rakach) zostały przygotowane do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych. Są wyposażone w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Niezwykle istotne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni, właściwe rozmieszczenie urządzeń oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią. Dla stworzenia dogonych warunków rozwoju najmłodszych mieszkańców, gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" w wysokości 178 891,20 zł, a drugie tyle stanowią środki z własnego budżetu.
Również sam bydynek szkoły i dom nauczyciela w Rakach zyskały nowy wizerunek. W grudniu zakończono prace termomodernizacyjne. W szkole docieplono ściany i wykonano elewację, natomiast w domu nauczyciela oprócz docieplenia ścian i stropodachu wymienione zostały okna i drzwi zewnętrzne. Inwestycję realizowano przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita jej wartość wynosi 204 877,63 zł.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu W roku 2011 rozpoczęliśmy realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krasnosielc". Głównym jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Krasnosielc zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz dzieciom z rodzin zastępczych. Wsparcie w ramach projektu objęło również zakup 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. Beneficjenci ostateczni odbyli też szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do szerokopasmowego Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom domowym. Projekt jest realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przy wsparciu w wysokości 665 622,25 zł. Koszt całkowity zadania wynosi 783 085,00 zł.Edukacja ekologiczna W październiku rozpoczęto realizację konkursu "Lasy w naszej gminie", podczas którego uczniowie klas I-III PSP Amelin, Drążdżewo, Krasnosielc, Raki pogłębiali swoją wiedzę na temat ekologii uczestnicząc w specjalistycznych warsztatach prowadzonych przez trenerów z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” z Warszawy. Dzieci zapoznały się z procesami produkcji papieru z makulatury i miały okazję również wykonać własnoręcznie kartę papieru. Po zajęciach stacjonarnych uczniowie wzięli udział w zajęciach plenerowych w Rezerwacie Zwierzyniec. Zapoznawali się z gatunkami drzew lasotwórczych oraz funkcjami lasu i formami ochrony przyrody w lesie. Kolejnym punktem konkursu był test wiedzy o lesie. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe: laptopy za zajęcie I miejsca, aparaty cyfrowe – za II miejsce oraz plecaki i śpiwory za zajęcie III miejsca. Oprócz zdobywania wiedzy, była też dobra zabawa. Na pokazie mody ekologicznej wybrani uczniowie klas I – III prezentowali stroje wykonane z odpadów. Ostatnim elementem konkursu była wycieczka do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10 160, 00 zł, co stanowi około 49 % wartości całego zadania.

Jak widać rok 2011 charakteryzował się dużą aktywnością w składaniu wniosków o dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. Wiele z nich podlega jeszcze weryfikacji, a wyniki oceny zostaną poznane w bieżącym roku. Wnioski te dotyczą:

  • budowy parkingu i chodnika przy cmentarzu w Krasnosielcu; całkowita wartość: 162 210,74 zł, kwota wnioskowana: 97 590 zł w ramach PROW,
  • rekultywacji gminnego składowiska odpadów w Krasnosielcu Leśnym; całkowita wartość 490219,41 zł, kwota wnioskowana: 294 131,65 zł w ramach RPO WM 2007-2013; w październiku otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie formalnej wniosku i przekazaniu do oceny merytorycznej,
  • wspierania edukacji w dziedzinie śpiewu chóru działającego przy KGW Grabowo (całkowita wartość: 45 560,00 zł), organizacji warsztatów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej w Pienicach (całkowita wartość: 49832,00 zł) oraz wspierania edukacji przedszkolnej w Gminie Krasnosielc (całkowita wartość: 321 455,30 zł); wnioski złożone zostały w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przeszły pozytywnie ocenę formalną, jednak przed nami jeszcze ocena merytoryczna,
  • poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie poprzez budowę ok. 100 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup wozu asenizacyjnego, wymianę sieci wodociągowej w Krasnosielcu oraz modernizację instalacji elektrycznej i zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Drążdżewie Małym; wartość projektu wraz z dokumentacją wynosi 3 374 803,43 zł, a dofinansowanie, o które gmina wystąpiła do PROW – 2 057 806,00 zł,
  • budowy gminnego targowiska w Nowym Krasnosielcu w ramach PROW; wnioskowana kwota pomocy to 1 000 000,00 zł, a wartość całej inwestycji wynosi 1 806 600, 25 zł.

Końcówka roku okazała się bardzo pomyślna, ponieważ gmina znalazła się na liście rankingowej wniosków do dofinansowania w ramach PROW następujących inwestycji: budowy chodnika wraz z parkingiem i remontem oświetlenia w miejscowości Drążdżewo Małe; budowy kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Przytuły, Pienice, Nowy Sielc; modernizacji 13 świetlic wiejskich oraz zagospodarowania placu kościelnego w Krasnosielcu poprzez wybudowanie parkingów. Łączna wartość w/w inwestycji wynosi 2 615 251,41 zł, a dofinansowanie 1 410 995,00 zł. Realizacja tych przedsięwzięć rozpocznie się w roku bieżącym. Otrzymaliśmy również informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 74 430,00 zł ze środków PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup busa, który będzie służył w dowozie do szkół dzieci niepełnosprawnych, zostanie zrealizany w I kwartale 2012 roku.
Nowo rozpoczęty rok zapowiada się równie pracowicie, jak minony. Wyrażam ogromną nadzieję, że owoce naszej pracy będą jeszcze bardziej widoczne. Jednocześnie pragnę złożyć serdeczne podziękowania moim współpracownikom i radnym za zaangażowanie w działania na rzecz naszej gminy.Paweł RuszczyńskiWójt Gminy Krasnosielc

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »