Wójt Gminy Krasnosielc ogłasza otwarty konkurs ofert

I. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536. ze zm.), jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane spełniające łącznie niżej wymienione warunki : 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, 2. dysponują odpowiednią wyszkoloną kadrą przygotowaną do realizacji zadania, 3. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu 4. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo – biurową, 5. posiadają szczegółowy program realizacji zadania zawierający : – harmonogram zadań – cele zadania i metody ich osiągania, – przewidywane efekty 6. przedstawią poprawnie sporządzona ofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

  1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
  2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA Termin realizacji zadania ustala do 15.12. 2012 r. Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Krasnosielc.
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 21. marca 2012 r. do godz. 13:00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/ stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc (pok. nr 12) na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje: „Otwarty konkurs ofert – nie otwierać przed 21. marca 2012r do godz. 13:00”Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”.
V. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi 21. marca o godz.13:00 2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana niniejszym zarządzeniem. 3. Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłoszeniu konkursu i regulaminie konkursu. 4. Następnie Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów: merytoryczne – zbieżność projektu z wymogami zadania (ocena w skali : 0-3) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Krasnosielc, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu (ocena w skali: 0-2), – działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali : 0-4), finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2), organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali:
0-3), analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1) 5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów. Do oferty należy dołączyć: – oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536.) w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty. – Aktualny wyciąg z rejestru ( ważny 3 miesiące od daty uzyskania ) – Sprawozdanie merytoryczno – finansowe za ostatni rok ( w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności ) – Statut – Zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku ( z nazwą i numerem konta) – Decyzję o nadaniu REGONU – Decyzję o nadaniu NIP – Opinię lub rekomendację (minimum jedną) na temat działalności podmiotu – Harmonogram realizacji zadania 5.1 Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert. 5.2. Komisja wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym, lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego. 5.3.Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane. 5.4.Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/ Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta. Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasnosielc. Akty prawne: 1/ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 2/ Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/ Formularz oferty 2012.docSprawozdanie z realizacji zadania.doc

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »