Sukcesy Gminy Krasnosielc potwierdzone w absolutorium wójta

W sali Gminnego Ośrodka Kultury 20 czerwca br. odbyła się XX sesja Rady Gminy Krasnosielc. Głównym punktem obrad sesji Rady Gminy Krasnosielc było głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za ubiegły rok oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnosielc oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi za 2011 rok. Następnie, przewodniczący rady Ewa Grabowska w imieniu wszystkich radnych złożyła gratulacje i jednocześnie podziękowała wójtowi za wszystkie zrealizowane dotychczas inwestycje dla gminy i jej mieszkańców oraz za zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński podziękował radnym, sołtysom, pracownikom UG oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pozytywnej oceny wykonania budżetu gminy. Należy zaznaczyć, że obok ww. uchwał radni podjęli jeszcze kilkanaście innych uchwał dotyczących m. in.: wystąpienia gminy z Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej i Gminnego Ośrodka Kultury, zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2012 – 2027, przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy oraz zmian w zasadach rozliczania godzin zajęć dyrektorom szkół, nauczycielom, logopedom i pedagogom.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »