STYPENDIA SZKOLNE ROK SZKOLNY 2012/2013

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień 2012r.) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) za miesiąc sierpień,
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu sierpniu dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni hektarów przeliczeniowych lub kopię nakazu płatniczego,
 • decyzję o przyznanych dopłatach dla gospodarstw z ARIMR,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów,
 • odcinek renty lub emerytury o wysokości pobieranych świadczeń za miesiąc sierpień 2012r,
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych w miesiącu sierpniu 2012r,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • postanowienie dyrektora szkoły,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest w formie gotówkowej poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków udokumentowanych imiennymi fakturami/ rachunkami potwierdzającymi faktycznie poniesione wydatki mieszczące się w wysokości przyznanego stypendium.
Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

– podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń, zeszyty, – pomoce dydaktyczne (np. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice szkolne, globusy, kalkulatory, itp.), – artykuły szkolne ( np. piórniki, bloki, długopisy, flamastry, kredki, pędzle, okładki, temperówki plastelina, itp.), – plecak lub tornister, – obuwie sportowe na W-F ( 1 para na semestr), – strój sportowy na W-F, (1 na semestr), – przybory do nauki zawodu, – sprzęt muzyczny, – oprogramowanie do komputera, – tusze do drukarek, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od IX do VI), – opłata zajęć edukacyjnych, dodatkowych i wyrównawczych, pozaszkolnych (językowe, sportowe, kółka tematyczne,) – bilety miesięczne.

W roku szkolnym 2012/2013 obowiązują faktury za: – zakup podręczników na rok szkolny 2012/2013 – pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2012r. – abonament internetowy od września 2012r. do czerwca 2013r. Zwrot środków pieniężnych za zakup powyższych przedmiotów następuje wyłącznie na podstawie okazanych imiennych faktur i rachunków uproszczonych na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Wystawione faktury/rachunki powinny zawierać odpowiednie nazewnictwo zakupionych artykułów z przymiotnikiem „szkolne", „sportowe". W przypadku braku odpowiedniego określenia, wymagane jest by sprzedawca umieścił na fakturze odręczną adnotację z takim określeniem oraz potwierdził to własnoręcznym podpisem oraz pieczątką sklepu.

UWAGA: Nie będą akceptowane faktury i rachunki na ogólną kwotę zakupów bez wyszczególnienia asortymentowego zakupionych artykułów.

Wnioski należy składać od 03.09.2012 do 17.09.2012. do Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Krasnosielcu ( Urząd Gminy ) pokój nr 18

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »