Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
Typy projektów do realizacji w ramach konkursu: 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
– przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę. 2. Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 28 września 2012 r. do 29 października 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 wMazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Głównym Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub wRegionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie lub w jednym z Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków zlokalizowanych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 29 października 2012 roku, nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 18500000,00PLN. Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, w Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem infolinii:0801101101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.euOgłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »