Nowy system gospodarki odpadami

Każda gmina zobowiązana jest podjąć następujące działania w poszczególnych terminach:
1. Od 1 stycznia 2012 – gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Od tego dnia Wójt nie wydaje już zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń zobowiązani są do dnia 1 stycznia 2013 r. uzyskać wpis do rejestru.
2. Do 1 stycznia 2013 r. rady gmin mają obowiązek przyjąć nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Musi on być spójny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
3. Do 1 stycznia 2013 r. rady gmin zobowiązane są podjąć następujące uchwały:
a) w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. (termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty);
c) w sprawie wzoru deklaracji, oraz terminie złożenia pierwszej deklaracji. W tym okresie urzędy gmin rozpoczną kampanię informacyjną, mającą na celu zapoznanie mieszkańców z obowiązkami wynikającymi z podjętych uchwał.

Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi i mieszkańcy będą obowiązani korzystać wyłącznie z nowego systemu. Do tego czasu gminy mają obowiązek rozstrzygnąć przetargi i podpisać umowy z wyłonionymi przedsiębiorstwami na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne. O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »