INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW

Od dnia 1 lipca 2013 roku gminy przejmą zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i staną się odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Obecnie właściciel nieruchomości płaci za odbiór odpadów wybranej przez siebie firmie na podstawie zawartej umowy. Od dnia 1 lipca 2013 roku, zgodnie z nową ustawą „śmieciową”, odpady przejmie gmina i od tego momentu mieszkańcy będą dokonywali płatności na jej rzecz.
W rezultacie dotychczasowe umowy zawarte z właścicielami nieruchomości zamieszkałych staną się zbędne. To, że zapłacimy gminie, nie oznacza jednak, iż automatycznie wygaśnie umowa z firmą aktualnie odbierającą odpady. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nie reguluje wprost kwestii dalszego obowiązywania umów zawartych z firmami wywożącymi odpady ani sposobu ich rozwiązywania. Dlatego należy przeanalizować postanowienia zawartych umów na odbiór odpadów i wypowiedzieć je firmom ze skutkiem na dzień 1 lipca 2013 r. z zachowaniem okresu wypowiedzenia stosownie do zapisów umowy. Jeżeli umowy nie zawierają klauzul dotyczących zasad wypowiedzenia, wówczas zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umów. Dodatkowych informacji udziela Ewa Jaworska, nr tel. 29 71-400-55.

Załącznik – wzór wypowiedzenia umowy

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »