Informacja Urzędu Gminy Krasnosielc

Informacja Urzędu Gminy Krasnosielc
w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać na terenie gminy od 1 lipca 2013 r.
Szanowni Państwo !
Celem niniejszej informacji jest przybliżenie mieszkańcom zasad jakie będą nas wszystkich obowiązywały od 1 lipca 2013 r. w świetle nowych przepisów, tak abyśmy mogli razem wejść w nowy system, który zapewni właściwą realizację nałożonych na gminę obowiązków.
1. Pierwszym i podstawowym elementem systemu jest objęcie wszystkich mieszkańców obowiązkiem pozbywania się odpadów komunalnych w sposób selektywny, tak aby móc spełnić nałożone przez Unię Europejską na nasz kraj poziomy odzysku surowców wtórnych. Odpady z terenu Gminy mają trafiać do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów lub do instalacji zastępczej znajdującej się na terenie naszego województwa, wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. W przypadku naszej Gminy jest to Region Ciechanowski.
2. Rady Gmin zostały zobligowane do przyjęcia pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami na ich terenie. Rada Gminy Krasnosielc podjęła już stosowne uchwały. Treść uchwał publikowana jest na stronie www.krasnosielc.bipst.pl
3. Uchwalona przez Radę Gminy Krasnosielc wysokość stawek za odbieranie odpadów komunalnych wynosi odpowiednio:
· za odpady segregowane: 5,00 zł. miesięcznie od osoby
· za odpady niesegregowane: 8,00 zł. miesięcznie od osoby
4. Podstawą ustalenia wysokości opłaty będzie deklaracja złożona przez właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w terminie do 31 marca 2013 r. Wzór deklaracji stanowi załącznik do Uchwały Nr XV/131/12 RG Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012 r. W deklaracji tej będzie możliwość dokonania wyboru sposobu zbierania odpadów.
Opłata za odpady segregowane będzie niższa – opłaca się więc segregować odpady. Opłata będzie wnoszona miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu bądź na konto gminy w BS Krasnosielc. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących wspólnie gospodarstwo domowe będzie istniała możliwość dokonania korekty. Podstawą do jej wprowadzenia będzie:
1) oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki,
2) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju lub miejscem stałego zameldowania.
3) oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem lub oświadczeniem potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu pracy.
5. Na terenie gminy Krasnosielc funkcjonował będzie dualny system segregacji odpadów z podziałem na: „mokre”, „suche”.
Do pojemnika / worka na odpady „mokre” należy wrzucać: resztki żywności, resztki po kawie, herbacie (fusy), skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier, odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw oraz inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne. W przypadku odpadów „mokrych” i odpadów zielonych wszystkich tzw. biodegradowalnych zalecane jest zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostownikach. Takie zagospodarowanie w.w. odpadów spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów.
Do pojemnika / worka na odpady „suche” należy wrzucać wszelkie opakowania z papieru i tektury, pudełka, butelki plastikowe, reklamówki, folie, puszki aluminiowe i z metali żelaznych, pojemniki po produktach mlecznych, kartony po napojach, gazety, tekstylia opakowania drewniane, szkło, odpady wielomateriałowe.
6. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarują segregacji odpadów komunalnych pozbywać się będą zmieszanych odpadów komunalnych.
7. Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w drodze przetargu będzie odbierał od mieszkańców odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie 1 raz w miesiącu Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony mieszkańcom po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą (przedsiębiorcą) na wywóz i zagospodarowanie odpadów.
8. Ponadto gmina realizować będzie zbiórkę innych odpadów powstających na nieruchomościach takich jak: meble i odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne ,zużyte opony itp. Odpady te będą odbierane w zależności od potrzeb poprzez zorganizowanie zbiórki, o której mieszkańcy zostaną zawiadomieni z wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty i ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

9. Wraz z w/w pismem każde gospodarstwo domowe otrzymuje deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości lub zarządca będzie zobowiązany złożyć do Urzędu Gminy Krasnosielc (pokój nr 5)w terminie do dnia 31 marca 2013r. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
10. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych: tj. placówek handlowych, administracyjnych, szkół, ośrodków zdrowia, barów gastronomicznych i innych działalności gospodarczych, na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie na warunkach i zasadach określonych w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
11. Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Jaworska tel. 29 71400 55 .

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »