KONKURS LITERACKI

Regulamin konkursu literackiego
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu
ul. Rynek 40 a
06-212 Krasnosielc
29/71-75-205
www.gokkrasnosielc.pl
Temat konkursu:

Kto Ty jesteś ?
Jakie znaczenie dla współczesnego człowieka mają pojęcia: ojczyzna, naród, kultura, historia, język

Motto konkursu:
” Polska to jest wielka rzecz…”
( „Wesele” Stanisław Wyspiański)
Cele konkursu:
· Kształtowanie postawy patriotycznej poprzez odniesienie się do takich wartości jak: ojczyzna, naród, historia, kultura, język;
· Rozwijanie wrażliwości narodowej i obywatelskiej;
· Zachęcenie dzieci i młodzież do pisemnego wypowiadania się w małych formach literackich i prezentowanie własnych umiejętności twórczych;
· Rozbudzanie zainteresowania literaturą piękną;
· Rozwijanie umiejętności wnikliwego i selektywnego czytania.
Adresaci konkursu:
· uczniowie kl. V i VI szkoły podstawowej,
· uczniowie gimnazjum,
· uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
· chętne osoby dorosłe .

Zasady uczestnictwa:
· Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach o tematyce zgodnej z tematem konkursu literackiego.
· Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, awprzypadku utworów poetyckich maksymalnie 2utwory.
· Utwór w trzech egzemplarzach należy opatrzyć pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres , szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.
Foma dowolna (m.in. rozprawka, esej, list, wiersz, wspomnienie, opowiadanie)
Termin składania prac: Prace należy składać do 22 marca 2013 r. w GOK Krasnosielc bądź przesłać pocztą na adres: GOK Krasnosielc, ul. Rynek 40a 06-212 Krasnosielc

Kryteria oceniania:
· Oryginalność ujęcia tematu.
· Twórczy charakter utworu.
· Dobór środków językowych i dostosowanie stylu do formy wypowiedzi.
· Różnorodność odwołań literackich.
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora GOK w Krasnosielcu. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs izastrzega sobie prawo dowykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np.wcelu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora, apozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje telefonicznie do 5 kwietnia 2013r. Informacje będzie można uzyskać również nastronie internetowej GOK – www.gokkrasnosielc.pl

Kontakt:
Przyjmowanie zgłoszeń na konkurs:
Patryk Rolka
29/71-75-205

Literatura pomocnicza:

Bełza Władysław "Wyznanie wiary dziecięcia polskiego"
Dąbrowska Maria Noce i Dnie”
Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”
Jan Paweł II „Wstańcie, chodźmy”
Mickiewicz „Reduta Ordona”
Mickiewicz A. „Śmierć Pułkownika”
Mickiewicz A. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
Mickiewicz Adam „Dziady cz. III”
Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz”
Norwid C.K. Moja Ojczyzna
Norwid C.K. Moja piosnka I, Moja piosnka II
Orzeszkowa Eliza ”Nad Niemnem”
Wyspiański Stanisław „Wesele”

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »