XXVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Dnia 25 marca br. (tj. poniedziałek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXVIII Sesję Rady Gminy Krasnosielc.Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Informacje Przewodniczących komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc
– zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
– nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki w 2014 roku
– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu
– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc
na lata 2013-2027,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.
8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »