ZAWIADOMIENIE

– planów pracy komisji rady gminy na II półrocze 2013 r.
– przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę na terenie gminy Krasnosielc
– promesy na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w
Krasnosielcu za 2012 r.
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za
2012 r.
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2012 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2012 r.
– zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów
– zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu
budżetowego
– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc
na lata 2013-2027,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.

  • Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy

Krasnosielc za 2012 r.

  • Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
  • Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
  • Zamknięcie obrad.
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »