Rekultywacja gminnego składowiska odpadów


18. lipca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu Paweł Ruszczyński – Wójt Gminy Krasnosielc, Mirosława Waszczak – Skarbnik oraz Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, podpisali umowę na dofinansowanie rekultywacji gminnego wysypiska śmieci znajdującego się w Krasnosielcu Leśnym. W wydarzeniu wzięli udział: Mariusz Popielarz – Dyrektor Delegatury UM WM w Ostrołęce i Ryszard Dziadak – Dyrektor Biura Terenowego WFOŚiGW w Ostrołęce.
W 2013 roku przedsięwzięcie zostało ukończone. Prace obejmowały tzw. rekultywację techniczną, która polegała na uformowaniu i zagęszczeniu wierzchowiny składowiska oraz uszczelnieniu czaszy. Zostały również zabezpieczone uszczelnienia oraz odprowadzone gazy składowiskowe. Rekultywowany teren został pokryty warstwą ziemi urodzajnej. Kolejnym etapem była rekultywacja biologiczna, w ramach której została utworzona warstwa glebotwórcza. Istotnym zadaniem była jej stabilizacja i zabezpieczenie przed erozją wodną i wietrzną z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych. Ostatni element projektu stanowiło utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych poprzez nasadzenia krzewów oraz ponowne rozłożenie warstwy glebotwórczej.
Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do przywrócenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych, ale również do poprawy stanu zdrowia i warunków życia mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej Gminy Krasnosielc. Dzięki realizacji projektu stwarzające wówczas zagrożenie dla środowiska wysypisko stało się przyjazne dla otoczenia.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 490 219, 41 zł, a kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 294 131,65 zł.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »