ZAWIADOMIENIE

Dnia 27 września br. (tj. piątek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu
odbędzie się na XXXI Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie obrad sesji.
  • Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  • Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
  • Pytania i interpelacje radnych.
  • Informacje Przewodniczących komisji.
  • Podjęcie uchwał w sprawie:

– Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
– przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krasnosielc na lata 2013 – 2015
– zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasnosielc oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2013-2027,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2013 r.

  • Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
  • Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
  • Zamknięcie obrad.
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »