Wójt Gminy Krasnosielc ogłasza otwarty konkurs ofert

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 • TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Terminrealizacji zadaniaustala do 15.12.2014 r.
Warunkiem realizacji zadaniajest adresowanie go do mieszkańców Gminy Krasnosielc.

 • TERMIN SKŁADANIA OFERT

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 5 marca 2014 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/ stanowiącej załącznik do niniejszego Zarządzenia nr 9/2014 Wójta Gminy Krasnosielc do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:
„Otwarty konkurs ofert na „Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie Gminy Krasnosielc ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” – nie otwierać przed 5 marca 2014 r. do godz. 10.00”.

 • TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi5 marca 2014 r. o godz.10.00.
2. Rozpatrzenia ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana niniejszym zarządzeniem.
3. Komisja dokonuje wstępnej weryfikacji ofert sprawdzając ich zgodność z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ogłoszeniu konkursu i regulaminie konkursu.
4. Następnie Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
merytoryczne
– zbieżność projektu z wymogami zadania (ocena w skali: 0-3)
społeczne
– dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Krasnosielc, a także przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie na realizowane zadania w ramach projektu (ocena w skali: 0-2),
– działania i doświadczenia wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat w dziedzinie, której dotyczy zadanie (ocena w skali: 0-4),
finansowe – koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zakładani partnerzy (ocena w skali: 0-2),
organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe (ocena w skali: 0-3),
analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań zleconych wnioskodawcy w ubiegłych latach (ocena w skali: 0-1)
5. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Do oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty,
 • aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),
 • sprawozdanie merytoryczno – finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej za okres działalności),
 • statut,
 • zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym i zadłużenia na rachunku (z nazwą i numerem konta),
 • decyzję o nadaniu REGONU,
 • decyzję o nadaniu NIP,
 • opinię lub rekomendację (minimum jedną) na temat działalności podmiotu,
 • harmonogram realizacji zadania.

5.1 Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych statutowo, bądź posiadających upoważnienie do przedmiotowego składania ofert.
5.2. Komisja odrzuci oferty, które nie zawierają oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu konkursowym lub które zawierają błędy.
5.3.Oferty w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.
Dodatkowe informacje oraz dokumenty i formularze można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasnosielc pod nr tel. 29 71-400-47.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
 • Rozporządzeniu Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/

Zarządzenie Formularz

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »