Sukcesy Gminy Krasnosielc potwierdzone w absolutorium wójta

absolutoriumW sali Gminnego Ośrodka Kultury 25 czerwca br. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Krasnosielc.
Głównym punktem obrad sesji Rady Gminy Krasnosielc było głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za ubiegły rok oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnosielc oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Krasnosielc absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2013 r.
Następnie, przewodnicząca rady Ewa Grabowska w imieniu wszystkich radnych złożyła gratulacje i podziękowała wójtowi za wszystkie zrealizowane dotychczas inwestycje dla gminy i jej mieszkańców oraz za zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński podziękował radnym, sołtysom, pracownikom UG oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pozytywnej oceny wykonania budżetu gminy.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »