Zaproszenie na sesję

Dnia 28 maja br. (tj. czwartek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się VII Sesję Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Informacje Przewodniczących komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
– określenia kryteriów naboru na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
– promesy na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Orzyc – Narew
– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2015-2027,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2015.
8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »