Sukcesy Gminy Krasnosielc potwierdzone w absolutorium wójta

W dniu 24 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się VIII sesja Rady Gminy Krasnosielc.
Głównym punktem obrad sesji Rady Gminy Krasnosielc było głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za ubiegły rok oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Po przedstawieniu sprawozdania, wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnosielc oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi za 2014 rok.
Następnie, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Grabowska w imieniu wszystkich radnych złożyła gratulacje i jednocześnie  podziękowała wójtowi za wszystkie zrealizowane dotychczas inwestycje dla gminy i jej mieszkańców, a także za zaangażowanie, wytrwałość w dążeniu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński podziękował radnym, sołtysom, pracownikom UG oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pozytywnej oceny wykonania budżetu gminy.

Sesja absolutoryjna 1

Sesja absolutoryjna 1

Sesja absolutoryjna 2

Sesja absolutoryjna 2

Sesja absolutoryjna 3

Sesja absolutoryjna 3

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »