O G Ł O S Z E N I E

KONSULTACJE SPOŁECZNE
projektu uchwały w sprawie:
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY KRASNOSIELC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Wójt Gminy Krasnosielc podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:
1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Krasnosielc.
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, na adres: ugkrasnosielc@post.pl

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasnosielc, umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń.
Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.

Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

 

 

WÓJT
/-/
Paweł Ruszczyński

Projekt rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi

formularz konsultacji programu

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »