Zawiadomienie o terminie sesji

Dnia 26 listopada br. (tj. czwartek) o godz. 11:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Krasnosielc.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Informacje Przewodniczących komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
– przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015 – 2025
– przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Nisko emisyjnej dla Gminy Krasnosielc
– przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Krasnosielc z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”
– opłaty targowej
– ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc
– zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016 na obszarze gminy Krasnosielc
– określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
– określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
– określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »