Podsumowanie roku 2015

Gmina Krasnosielc w roku 2015 r. zrealizowała wiele różnych projektów zarówno inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych. Było to aż 16 projektów o łącznej wartości ponad 5 mln 695 tys. zł, które zostały dofinansowane z funduszy zewnętrznych w 56%.

Inwestycje drogowe
W Krasnosielcu odnowiono ulice Rynek, Młynarską, Przejściową i Polną. Całkowita wartość zadania wyniosła ok. 885 tys. zł, w tym 350 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Utwardzono nawierzchnię drogi w Woli Józefowo o łącznej długości ok. 850 m. Koszt robót wyniósł ponad 96 tys. zł. Na ten cel gmina pozyskała środki w 50 % z TFOGR Województwa Mazowieckiego.
W Krasnosielcu Powiat Makowski zmodernizował ulicę Nadrzeczną i Plac Kościelny. Wartość całego zadania wyniosła ok. 2 mln. 438 tys. zł., w tym połowę stanowiło dofinansowanie z NPPDL. Gmina Krasnosielc wsparła realizację kwotą 400 tys. zł.
Natomiast Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudował ul. Mostową i wymienił krawężniki w ciągu ul. Rynek. Na realizację tej inwestycji Gmina Krasnosielc poniosła koszt w wysokości ok. 120 tys. zł. Całkowita wartość robót wyniosła ok. 1 mln. 419 tys. zł.

Edukacja
W listopadzie we wszystkich gminnych szkołach podstawowych odbyły się warsztaty filmowe na temat ekologii. Na zajęciach zostały omówione poszczególne etapy powstawania filmu, od przygotowania scenariusza, po zdjęcia na planie, aż do nagrania spotu edukacyjno – przyrodniczego. Całkowity koszt zadania to 16 tys. zł, a wysokość wsparcia ze środków WFOŚiGW to 11 tys zł.
Od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015 r. gmina zrealizowała projekt: „Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego kształcenia”. Projekt został współfinansowany ze środków EFS w kwocie ogółem 75 tys. zł, a wartość całkowita projektu wyniosła 88 tys. zł. Wsparciem zostało objęte przedszkole oraz wszystkie oddziały przedszkolne, które zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. Ponadto zorganizowano spotkania okolicznościowe, wyjazdy edukacyjne i zajęcia rozwojowe dla maluchów, a dla rodziców spotkania z psychologiem.

Nowoczesne place rekreacyjne
Wyremontowano plac zabaw przy przedszkolu w Krasnosielcu. Wyrównano teren i wyposażono w nowe urządzenia zabawkowe. Łączny koszt wyniósł ok. 413 tys. zł i został całkowicie pokryty ze środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
W centrum wsi Wólki Drążdżewskiej powstał nowy plac zabaw, który został wyposażony w atrakcyjne zestawy rekreacyjne. Wartość inwestycji wyniosła 116 850,00 zł, a dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ponad 70 tys. zł.

Zmodernizowano SUW
Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Krasnosielcu w ramach projektu „Poprawa stanu gospodarki wodnościekowej w Gminie Krasnosielc – II etap”. W ramach tego samego projektu w ubiegłym roku pobudowano 36 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało dofinansowane z PROW 2007 – 2013 w wysokości ok. 1 mln 100 tys. zł, a całkowita wartość zadania wyniosła 1 mln 783,5 tys. zł.

Turystyka
Zakończono jeden z największych do tej pory projektów turystycznych. W ramach, którego wykonano, m.in.: portal turystyczno-informacyjny, przewodnik po Gminie Krasnosielc, ustawiono nowe „witacze” przy drogach wlotowych oraz tablice informacyjne przy obiektach kulturowych i historycznych, pobudowano przystań dla kajaków w Krasnosielcu i 4 place rekreacyjne w msc. Wola Włościańska, Chłopia Łąka, Grądy i Karolewo, zamontowano reflektory służące oświetleniu kościołów oraz zorganizowano festiwal filmowy „Małe kino Wielkich Braci”. Wartość całkowita projektu wyniosła 562 tys. zł, w tym dotacja z RPOWM 2007-2013 to 417 tys. zł.

Usunięto kolejną partię azbestu
Z terenu gminy usunięto ok. 55 ton pokryć dachowych zawierających azbest. Całkowita wartość zadania wyniosła 23 tys. zł, w tym 85% stanowiła dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Udrażnianie rowów melioracyjnych
Udrożniono 21 400 mb rowów, co przyczyniło się do ochrony aż
100 ha powierzchni terenów zurbanizowanych. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 37 tys. zł. Natomiast całkowity koszt wyniósł ok. 75 tys. zł.

Bezpieczeństwo energetyczne
W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, Gmina Krasnosielc opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Wartość całkowita wyniosła 12,9 tys. zł, w tym 85% kosztów zostało pokryte z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oświetlenie
Zakończono budowę nowej linii oświetleniowej w Wymysłach oraz zmodernizowano oświetlenie na terenie gminy w następujących miejscowościach: Chłopia Łąka, Drążdżewo Małe, Karolewo, Krasnosielc Leśny, Niesułowo, Nowy Sielc, Pienice, Przytuły i Raki. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 344 tys. zł, a dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ponad 200 tys. zł.

Wsparcie dla straży
Orkiestrę dętą z Pienic wyposażono w akcesoria oraz instrumenty muzyczne, tj. sakshorn, tubę i trąbkę, a także w 10 kompletów strojów wyjściowych. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 32 tys. zł, w tym 21 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW 2007-2013, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”
W ramach wsparcia Funduszu Składkowego USR i Funduszy Prewencyjnego PZU SA zakupiono dla straży nowoczesny sprzęt i umundurowanie bojowe na łączną kwotę ok. 33 tys. zł, a wysokość wsparcia to ok. 32 tys. zł.
W listopadzie podpisano umowę na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 dla jednostki OSP Krasnosielc. Wartość zakupu wyniosła ponad 680 tys. zł., z czego gmina poniosła tylko 280.400 zł. Wsparcie finansowe udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 150 tys. zł. oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przeznaczając dla OSP 250 tys. zł.

Wsparcie dla policji
Gmina wsparła finansowo zakup nowoczesnego radiowozu dla policjantów z Posterunku Policji w Krasnosielcu. Całkowita wartość pojazdu wyniosła 85 tys. zł, a Gmina Krasnosielc dofinansowała zakup kwotą 14,5 tys zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »