Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

Wysokość środków w budżecie Gminy Krasnosielc przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania wynosi 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 30 maja 2016 r. do godz. 10.00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25/ do sekretariatu Urzędu Gminy Krasnosielc na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UG). Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego.– nie otwierać przed 31 maja 2016 r. do godz. 10.00”.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie nr 22

Załącznik do Zarządzenia

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Oferta realizacji zadania publicznego

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »