ZAWIADOMIENIE

Dnia 27 czerwca br. (tj. poniedziałek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Informacje Przewodniczących komisji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– planów pracy komisji rady gminy na II półrocze 2016 r.

– przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w

wodę na terenie Gminy Krasnosielc

– ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości

– terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krasnosielc

– uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok

od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe

– nadania Statutu Publicznej Bibliotece Samorządowej w Krasnosielcu

– promesy na udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

– udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na 2016 r.

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Publicznej Biblioteki Samorządowej w

Krasnosielcu za 2015 r.

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w

Krasnosielcu za 2015 r.

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2015 r. wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2015 r.

– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc

na lata 2016-2027,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2016 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy

Krasnosielc za 2015 r.

9. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

10. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

11. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »