Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu uchwały w sprawie:

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY KRASNOSIELC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Wójt Gminy Krasnosielc podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o konsultacjach projektu aktu prawa miejscowego –  projektu uchwały w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

 

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY PROWADZONE SĄ W FORMIE PISEMNEJ:

1) w wersji papierowej poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc formularza konsultacji, dostępnego na stronie internetowej Gminy Krasnosielc.

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, na adres: ugkrasnosielc@post.pl

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krasnosielc, umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicy ogłoszeń.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawianą opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail.

Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

 

WÓJT

/-/

Paweł Ruszczyński

formularz konsultacji programu 2017-r

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »