Zaproszenie na sesję

Dnia 28 października br. (tj. piątek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Informacje Przewodniczących komisji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– likwidacji jednostki organizacyjnej Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Krasnosielcu

– uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc

– ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i

zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

– uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Krasnosielc dla terenu położonego w granicach administracyjnych gminy Krasnosielc

– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc

na lata 2016-2027,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2016 r.

8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »