Zaproszenie na sesję

Dnia 29 listopada br. (tj. wtorek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

  5. Pytania i interpelacje radnych.

  6. Informacje Przewodniczących komisji.

  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom

organizacyjnym Gminy Krasnosielc przez Urząd Gminy Krasnosielc

– przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Krasnosielc z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Krasnosielc

– zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017 na obszarze gminy Krasnosielc

– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc

na lata 2016-2027,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2016 r.

8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »