WSPÓŁPRACA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z PARAFIĄ KRASNOSIELC

Caritas Diecezji Łomżyńskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, PODPROGRAM 2016 jako organizacja Partnerska Regionalna Caritas Polska. Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi Caritas Diecezji Łomżyńskiej są parafie na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego.

Parafia Krasnosielc jako Organizacja Partnerska Lokalna przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014– 2020.

Informacja dotycząca PODPROGRAMU 2016

  1. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego.

  2. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

  3. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj;

  • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

  • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

4. Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez ośrodki pomocy

Społecznej.

5. Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca

zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania

pomocy żywnościowej PO PŻ w porozumieniu z parafią . Skierowania zawierające m.in.

adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

6. Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać

z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu.

Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy

żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

7. Ze względu na ograniczoną ilość żywności wydawanie skierowań przez Ośrodek

Pomocy Społecznej powinno odbywać się w porozumieniu z parafią , która bierze

udział w programie.

8. Pierwszy odbiór żywności przez parafie w ramach PODPROGRAMU 2016 z

magazynu Caritas Diecezji Łomżyńskiej planowany jest w miesiącu grudniu 2016r.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »