Ogłosznie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności w 2017 r.

W związku z wymogami określonymi w art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013, poz.856 ze zm.) Wójt Gminy Krasnosielc zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.poz. 1118 ze zm.) mające siedzibę na terenie Gminy Krasnosielc, których celem statutowym jest opieka nad zwierzętami, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc na 2017 rok”.

W terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. można składać uwagi w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ugkrasnosielc@post.pl.

WÓJT

/-/ Paweł Ruszczyński

program opieki nad zwierzętami 2017

formularz konsultacji programu 2017 r

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »