Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc w 2017 r.

Na podstawie art. 11, art. 13, art. 15, art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz uchwały Nr XXI/111/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, zarządza się co następuje:

§ 1.

W celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc powołuje się komisję konkursową w składzie:

Przewodnicząca: Grażyna Rogala

Członkowie: Przemysław Ferenc

Agnieszka Pokora

Edyta Terlik

Mirosława Waszczak

§ 2.

Komisja działa na podstawie zapisów Rozdziału XI „Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasnosielc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Paweł Ruszczyński

/-/

Wójt Gminy Krasnosielc

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »