Dnia 24 marca br. (tj. piątek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Krasnosielc

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
5. Pytania i interpelacje radnych.
6. Informacje Przewodniczących komisji.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
– wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Jednorożec
nieruchomości, oznaczonych jako działki: nr 564 o pow. 0,0203 ha w obrębie Drążdżewo
Nowe i nr 562 o pow. 0,7119 ha w obrębie Drążdżewo Nowe
– określenia kryteriów naboru na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Krasnosielc
– określenia kryteriów rekrutacji do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Krasnosielc oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
– zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki z różnych
wymiarów zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Gminę Krasnosielc
– określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasnosielc
– nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki w 2017 roku
– zarządzenia wyborów w sołectwie Bagienice Folwark
– dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc
– udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Makowskiego
– udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc
na lata 2017-2027,
– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2017r.
8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »