Bezpieczny zbiór kukurydzy

 

 

 

Koniec lata to okres zbioru kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę dla bydła. Na terenie naszego powiatu z roku na rok zwiększa się areał upraw kukurydzy.

Podczas pracy z użyciem sieczkarni rolnik narażony jest na wiele zagrożeń. Najczęściej wynikają one z nieprzestrzegania i lekceważenia podstawowych zasad BHP zawartych w instrukcji obsługi maszyny.

Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować sprawność wszystkich mechanizmów sieczkarni. Głośna praca, wibracje i stuki wskazują na konieczność przeprowadzenia gruntownego przeglądu maszyny i ewentualnych napraw. Bębny tnące powinny być dobrze wyważone, a wszystkie części napędzające muszą mieć zainstalowane osłony. Zabronione jest przebywanie osób w pobliżu pracującej sieczkarni w odległości mniejszej niż 50 metrów. Przy mechanicznym napełnianiu przyczep za pomocą sieczkarni, w skrzyni ładunkowej nie powinni znajdować się ludzie.

Każdorazowo przed eksploatacją sieczkarni samojezdnej należy odświeżyć sobie informacje zawarte w instrukcji obsługi. Wskazane jest również aby przypomnieć sobie, co oznaczają znaki graficzne umieszczone na maszynie i jakich wskazówek dostarczają. Warto pamiętać, że podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy są kwalifikacje operatora oraz znajomość zaleceń bhp zawartych w instrukcji obsługi oraz konsekwencja ich stosowania.

Sieczkarnie samojezdne to maszyny skomplikowane pod względem budowy  i rozwiązań technologicznych, dlatego do ich obsługi konieczna są fachowa wiedza, prawo jazdy kat. B lub T oraz odbyte szkolenie. Odpowiednie przygotowanie obsługujących  jest podstawowym warunkiem gwarantującym bezpieczną pracę. O bezpieczeństwie decyduje również sprawność techniczna zespołów i układów.

Oto podstawowe zasady bezpiecznej obsługi sieczkarni samojezdnych, których powinniśmy bezwzględnie przestrzegać:

uważnie przeczytaj instrukcję obsługi maszyny i zapoznaj się z jej budową i funkcjonowaniem poszczególnych zespołów,

oprócz wskazań zawartych w instrukcji, przestrzegaj również ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

   przestrzegaj wskazań napisów i symboli ostrzegawczych umieszczonych na maszynie,

–   podczas jazdy po drogach publicznych używaj migaczy ostrzegawczych, lub lampy z obrotowym odbłyśnikiem oraz oznakowania przekroczenia skrajni drogowej, stosownie do krajowych przepisów ruchu drogowego,

–   włączaj światła, by pojazd był lepiej widoczny,

–   przed jazdą maszynę zawsze sprawdź ją pod katem bezpieczeństwa jazdy i eksploatacji,

–   przy wchodzeniu na maszynę oraz jej opuszczaniu trzymaj się mocno uchwytu,

–   na platformę nie zabieraj żadnych osób,

–   podczas jazdy drogą przełącznik bezpieczeństwa drogowego musi się znajdować w położeniu drogowym, w celu zapewnienia, że za wyjątkiem układu kierowania i hamulców – wszystkie funkcje hydrauliczne są wyłączone,

–   jedź zawsze z zalecaną prędkością,

–   podczas poruszania się po drogach umieść narzędzia robocze w położeniu transportowym i zablokuj je zgodnie z wytycznymi producenta,

–   przy pokonywaniu zakrętów zawsze uwzględniaj szerokość przystawki z przodu maszyny oraz fakt, że tył sieczkarni nadbiega; pamiętaj, że jakość podłoża ma wpływ na jazdę maszyny,

–   zachowaj ostrożność podczas pokonywania zagłębień, rowów i innych przeszkód, które mogą spowodować przewrócenie się sieczkarni; grozi to zwłaszcza na pochyłościach,

–   po wyłączeniu napędów nadal istnieje zagrożenie ze strony wirujących mas – w tym czasie nie wolno ci podchodzić do tych narzędzi; dopiero, gdy maszyna jest w całkowitym  bezruchu, możesz przy nich pracować,

–   czyszczenie, smarowanie, nastawienia sprzętu roboczego przeprowadzaj tylko przy wyłączonym napędzie, wyłączonym silniku i wyciągniętym ze stacyjki kluczyku,

–   w przypadku uszkodzeń natychmiast je usuwaj, zanim sprzęt zacznie pracować,
–   przed przystąpieniem do pracy sprawdź prawidłową sprawność gaśnicy i zapoznaj się z jej użyciem,

–   gaśnica musi być poddawana regularnej konserwacji i na nowo napełniania, nawet przy nieznacznym jej użyciu,

–   w celu uniknięcia zagrożenia pożarowego sieczkarnię zawsze utrzymuj w czystości; usuwaj zwłaszcza zawijające się w trakcie pracy na wirujących częściach źdźbła i łodygi,

–   ponieważ sieczkarnia obrabia również bardzo suchy materiał (siano, słomę), istnieje zwiększone zagrożenie pożarowe; zmniejszy się ono, jeżeli nagromadzony w ciągu dnia zbiór będziesz codziennie usuwał z maszyny i sprawdzał czy części maszyny nie przegrzewają się,

–   unikaj wycieków oleju i stosuj się do instrukcji smarowania,

–   zachowaj szczególną ostrożność przy ostrzeniu noży sieczkarki ze względu na iskrzenie i pamiętaj o sumiennym czyszczeniu tej części maszyny,

–   przewody oleju hydraulicznego dokładnie i częściej sprawdzaj pod kątem ich właściwego ułożenia i stanu, zachowując przy tym odpowiednio dużą odległość od  ewentualnie ostrych krawędzi styku przewodów,

–   sprawdzaj gorące strefy silnika – układ wydechowy i rury, turboładowarkę oraz usuwaj resztki zebranych płodów,

–   zachowuj ostrożność przy obchodzeniu się z paliwem; nie dolewaj go nigdy w pobliżu otwartego ognia czy powodujących zapalenia iskier; nie pal papierosów podczas tankowania.

nie wolno zbliżać się do pracującej sieczkarni na odległość mniejszą niż 50 m;

– przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować sprawność wszystkich mechanizmów sieczkarni. Głośna praca, wibracje i stuki wskazują na konieczność przeprowadzenia gruntownego przeglądu maszyny i ewentualnych napraw;

– bębny tnące sieczkarń powinny być dobrze wyważone;

– noże w bębnach należy wymieniać parami;

– przy mechanicznym napełnianiu przyczep za pomocą sieczkarni, w skrzyni ładunkowej nie powinni znajdować się ludzie;

– wszystkie części napędzające w sieczkarni muszą mieć zainstalowane osłony.

Zakiszany surowiec powinien być rozgarniany i ugniatany na pryzmie w taki sposób, aby od strony wjazdu zestawu transportowego tworzył łagodną pochyłość pod kątem nie większym niż 15°. Przy ugniataniu masy na pryzmie, kierowca ze względu na bezpieczeństwo oraz w celu ograniczenia obsypywania się ścian bocznych powinien prowadzić zewnętrzne koła ciągnika ugniatającego w odległości około 0,5 m od krawędzi formowanej pryzmy.

W instrukcji obsługi oraz na piktogramach znajdują się ważne dla Twojego bezpieczeństwa informacje – zapoznaj się z nimi zanim przystąpisz do obsługi jakiejkolwiek maszyny rolniczej

Jeżeli jednak do wypadku w gospodarstwie dojdzie, pamiętajcie, aby ten wypadek niezwłocznie po jego zaistnieniu, a nie po zakończeniu leczenia, zgłosić do Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i jego okoliczności.

Placówka Terenowa KRUS w Makowie Mazowieckim

Ul. Gen. Pułaskiego 25

Tel (29) 7172621

e-mail: makowmazowiecki@krus.gov.pl

Opracował: A. Miecznikowski

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »